HomeOver ons

Over ons

Wij, NGK Morgenster in De Lichtboei Dronten, zijn een kerkelijke gemeente van 234 leden (1-11-2023). Wij komen elke zondag twee keer samen in De Lichtboei om naar het Woord van God te luisteren. In onze gemeente worden zowel tijdens de kerkdiensten als daarbuiten veel activiteiten georganiseerd.

Kerkenraad

In onze kerk nemen de ouderlingen en diakenen een centrale rol in. Ze dragen gezamenlijk en individueel de verantwoordelijkheid voor de opbouw van de kerkelijke gemeente. Daarnaast dragen zij de verantwoordelijkheid voor het geestelijk en praktisch leven in de gemeente. Kerkenraadsleden en diakenen worden vanuit de gemeente verkozen en door God geroepen tot het ambt.

Haar taak is onder meer:

  • de zorg voor de kerkdiensten,
  • de opbouw van de gemeente,
  • het nemen van beslissingen,
  • de missionaire en diaconale taken van de gemeente in de wereld,
  • de bevordering van het contact met de andere kerken ter plaatse,
  • het beheer van de financiën en de eigendommen van de gemeente,
  • het vaststellen van begroting en jaarrekening,
  • het kiezen van afgevaardigden naar de classicale vergadering,
  • het officieel vertegenwoordigen van de gemeente.

De kerkenraad wordt in haar werk bijgestaan door de diaconie en ondersteund door meerdere commissies.  Zowel de diaconie als de commissies stemmen hun beleid af op het beleid van de kerkenraad.

Diaconie

De diaconie heeft een zorgende en ondersteunende taak in de gemeente. Ze roept de gemeente op om een liefdevolle gemeente te zijn, want in de gemeente van Christus mag niemand ongetroost leven onder druk van armoede, eenzaamheid of ziekte. Daarom stelt de diaconie zich op de hoogte van problemen, zorgt voor omzien naar elkaar en verzamelt, beheert en deelt van de diaconale middelen die in de gemeente zijn.

Taakgroep Onderricht

De taakgroep Onderricht houdt namens de kerkenraad toezicht op de catechisaties en contact met de verenigingen. Ook zoekt de taakgroep, in overleg met de predikant(*) en catecheten, voorafgaand aan het kerkelijk seizoen naar passende onderwijsmethoden.

Gedurende het seizoen bezoekt de taakgroep de verschillende catechisatiegroepen en brengt hiervan verslag uit aan de kerkenraad. De taakgroep Onderricht reikt de verenigingen tevens themabesprekingen aan die gemeentebreed besproken kunnen worden en houdt toezicht op een goed verloop van de verenigingen.

(*)Op dit moment hebben wij nog geen predikant.

Taakgroep Jeugd

De taakgroep Jeugd ontwikkelt in overleg met de jongeren ideeën en doet handreikingen aan de kerkenraad in de vorm een jeugdbeleid. Ook houdt de taakgroep zich bezig met het stimuleren van het onderlinge contact tussen de jeugd en wil zij bij de jeugd extra geloofsverdieping stimuleren zodat zij, als lid van onze gemeente, overtuigd christen kunnen zijn in de wereld van vandaag.
De taakgroep ontwikkelt en ondersteunt activiteiten waarmee de betrokkenheid van de jeugd wordt vergroot. Hierbij heeft de taakgroep contact met andere taakgroepen zodat elke taakgroep op de hoogte is van elkaars activiteiten.

Taakgroep Levenswijding

De taakgroep Levenswijding denkt mee bij de invulling van de kerkdiensten. Hierbij komt zij ook met voorstellen en ideeën over hoe gemeenteleden invulling kunnen geven aan de persoonlijke eredienst, bijvoorbeeld door het organiseren van sing-ins, thema-avonden en gemeentebrede activiteiten.

De taakgroep is verdeeld in drie werkgroepen. Dit zijn de werkgroepen Themadienst, Kinderkerstfeest en Gemeentedag. De taakgroep ziet erop toe dat alle werkgroepen goed bemenst zijn en dat er voortgang is in het werk.

Taakgroep Muziek

De taakgroep Muziek heeft als doel het signaleren, stimuleren en inzetten van muzikale gaven in de gemeente ter vergroting van de lofprijzing van God. Dit alles vindt plaats in en rondom de kerkdienst.

Taakgroep evangelisatie

De taakgroep Evangelisatie heeft als doel de concrete uitvoering van het evangelisatiewerk. Hierbij wil de taakgroep in contact komen met mensen die God niet of nauwelijks kennen of die van het geloof of kerk vervreemd zijn.
De taakgroep wil hierbij met mensen in gesprek gaan over God, tijdens bijvoorbeeld de kinderclub (vakantiebijbelweek) of de Alpha-cursus. Daarnaast wil de taakgroep gemeenteleden stimuleren om kansen te leren zien om in eigen omgeving mensen te bereiken met Gods boodschap.
De taakgroep heeft een bestuur en bestaat uit diverse werkgroepen en commissies. Dit zijn de Evangelisatiecommissie,  Oekraïnecommissie, Verre Naasten, Zending & Hulpverlening, Kinderclub en Open deur.

Commissie Bestuurlijke Zaken

De Commissie Bestuurlijke Zaken (CBZ) heeft een organisatorische en bestuurlijke taak binnen de gemeente. Binnen deze taak valt ook de financiële taak die past binnen de jaarlijks vastgestelde begroting. 

© Nederlandse Gereformeerde Kerken - Morgenster - De Lichtboei Dronten | Travel Theme by: D5 Creation | NGK Morgenster NGK Dronten Morgenster