HomeWelkom

Welkom

Van harte welkom op de website van de Nederlandse Gereformeerde Kerken Dronten-Morgenster!
U vindt hier alle informatie over: Wie we zijn, Waar u ons kunt vinden, Wat ons beweegt en van daaruit, Wat we doen.
We nodigen u uit om eens rond te kijken op deze website en hopen u ook in één van onze diensten te mogen begroeten.

Menu
Bovenaan de website ziet u een Menu.
Dit Menu bestaat uit een aantal knoppen.
Staat er een klein pijltje naast het menu-item dan kan deze uitklappen, er verschijnen dan sub-items.
Op de Home pagina kunt u ook nog naar andere pagina’s doorklikken door op een foto of op ‘Lees meer…’ te klikken.

Kerkdiensten
Helemaal onderaan deze website vindt u onder ‘Kerkdiensten’ de aanvangstijden van onze kerkdiensten. Deze wisselen per twee maanden omdat we het kerkgebouw delen met onze zusterkerk Dronten-zuid. Op het Preekrooster kunt u zien wanneer Dronten-Morgenster de vroege en de late diensten heeft.
De ochtenddiensten beginnen om 08.45 uur en 10.45 uur. De middagdienst begint om 16.30 uur.
In de zomervakantie zijn er gedurende vijf weken gezamenlijke diensten met onze zusterkerk Dronten-zuid. Deze vinden dan plaats om 9.30 uur en 16.30 uur. Zie hiervoor eveneens het Preekrooster.

Wanneer u niet in de gelegenheid bent om de diensten bij te wonen, kunt u ook via internet met ons meekijken. Ook achteraf een dienst terugkijken is mogelijk. We nodigen u uit om rustig de informatie op de website te bekijken. Heeft u vragen en wilt u meer weten, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.
Tijdens elke ochtenddienst is er oppas voor de kleinere kinderen.

Wie zijn wij

De gemeente van Dronten-Morgenster is een gemeente met 240 leden (20 april 2023). Als gemeente komen we elke zondag bij elkaar om God te ontmoeten. We willen graag in liefde tot God èn onze naaste leven en ons richten op de eer van God. We willen samen God dienen vanuit Zijn Woord, de bijbel. We willen dit doen naar Christus’ voorbeeld om zo een liefdevolle en wervende gemeente te zijn. Hierin willen we, in al onze verscheidenheid en met al onze verschillende gaven, de eenheid in Christus zoeken.

We willen God beter leren kennen door:

  • zondags in de kerk naar Zijn Woord te luisteren en daarop samen in gebed en lied te reageren;
  • ons te verdiepen in ons geloof door middel van bijbelstudie, gebed en lofprijzing.

We willen als gemeente goed met elkaar leven, elkaar helpen, (onder-)steunen en naar elkaar omzien.
Dit willen we doen door:

  • een sfeer van vertrouwen en openheid te creëren;
  • het gemeenteleven vooral vanuit de wijken op te bouwen;
  • te bevorderen dat we als gemeenteleden naar elkaar omzien;
  • gastvrijheid te bevorderen;
  • betrokken te zijn met het wel en wee van de jeugd.

We willen als gemeente herkenbaar en gastvrij zijn voor de mensen in onze naaste omgeving door:

  • als gemeenteleden contact te leggen met mensen in onze naaste omgeving;
  • zoveel mogelijk andere mensen uit te nodigen voor onze activiteiten en hen bij het samenleven van de gemeente te betrekken;
  • in woord en daad diaconaal en missionair naar buiten toe te treden.

Wat geloven wij

Wat wij geloven is opgenomen in onze Geloofsbelijdenis.
Deze luidt als volgt:

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde.
En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here;
die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel;
op de derde dag opgestaan uit de doden;
opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader;
vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest.
Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen;
vergeving van de zonden;
opstanding van het vlees;
en een eeuwig leven.
Amen.

 

Geschiedenis van de Gereformeerde kerk (vrijgemaakt) in Dronten
(vanaf 1 mei 2023: Nederlandse Gereformeerde Kerken)

Ledenstand per 20 april 2023
Belijdende leden: 169
Doopleden: 71
Totaal: 240


1955
Een gezin van onze kerken vestigt zich bij Roggebotsluis bij de dijk en woont in een woonark.

1962
Op 4 mei wordt de Gereformeerde Kerk van Oostelijk Flevoland geïnstitueerd Met zes gezinnen (38 leden) worden kerkdiensten gehouden in de barak van het werkkamp te Dronten. Op 25 juli wordt ds. H. Stolk van Blokzijl, als eerste predikant bevestigd.

1966
Het ledenaantal van de kerk is gegroeid tot 60 gezinnen en er wordt tot kerkbouw besloten. Op 4 januari 1967 wordt de eerste paal van de Ichthus kerk geslagen door ds. H. Stolk. Op 17 november 1967 wordt het kerkgebouw in gebruik genomen.

1968
De kerk telt 85 gezinnen. Op 20 november roept een van de ouderlingen de gemeente op zich achter hem te scharen en voor de kerkdiensten van 24 november in een ander gebouw samen te komen. Zeventien gezinnen (86 leden) geven hieraan gehoor, terwijl 68 gezinnen zich aan het kerkverband onttrekken. Na op 24 november vergaderd te hebben in het Parochiehuis, worden voortaan de kerkdiensten gehouden in de kantine van het loonbedrijf Maris te Dronten, en in 1969 in een zaal van De Ark te Dronten. De kerk van Oostelijk Flevoland was ingedeeld bij de classis Kampen, tot 1969 toen besloten werd om deel uit te maken van de classis Harderwijk.

1970
Ds. C.G. Bos van Zwolle wordt beroepen, die op 6 september zijn intrede doet. De gemeente groeit tot 135 leden. Een gedeelte gaat nu kerkdiensten houden in Lelystad.

1971
In Dronten wordt besloten om over te gaan tot kerkbouw in Dronten en Lelystad.

1973
Op 2 mei wordt het kerkgebouw De Lichtboei in gebruik genomen.

1975
Op 16 december 1975 wordt het nieuwe kerkgebouw in Lelystad in gebruik genomen. Op 1 april wordt emeritaat verleend aan ds. C.G. Bos.

1976
De school, gesticht op 1 augustus 1973, verlaat kerkgebouw De Lichtboei om het eigen gebouw aan De Ketting in gebruik te nemen.

1977
Per 1 januari wordt de Gereformeerde Kerk van Oostelijk Flevoland gesplitst in de Gereformeerde Kerk van Lelystad (143 leden) en de Gereformeerde Kerk van Dronten (299 leden).

1978
Na een vacante periode van ruim 3 jaar doet ds. S. de Vries van Blokzijl op 30 april intrede in onze gemeente. In augustus start de Gereformeerde Kleuterschool.

1980
In mei wordt een begin gemaakt met het verbouwen van De Lichtboei. De kerkdiensten worden tijdelijk gehouden in De Open Hof. Na voltooiing van de eerste bouwfase wordt op 15 december de verbouwde De Lichtboei officieel heropend.

1981
In de loop van dit jaar wordt de Gereformeerde School De Schakel uitgebreid met twee lokalen en een aangebouwde kleuterschool. Op 30 oktober wordt het gehele complex in gebruik genomen. De lagere school telt nu zes leerkrachten, de kleuterschool twee.

1983
Op 30 mei nemen ds. S. de Vries en zijn gezin afscheid.

1984
Op 7 januari ontvangt de emerituspredikant, ds. C.G. Bos, bij zijn 50-jarig ambtsjubileum uit de hand van burgemeester Dekker de versierselen die behoren bij de Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Op 26 oktober wordt een nieuw orgel in gebruik genomen.

1986
Eind februari doet ds. B. Luiten intrede in onze gemeente.

1987
In mei is het 25 jaar geleden dat de Gereformeerde Kerk van Flevoland werd geïnstitueerd

1988
Er wordt besloten tot voorbereiding van de instelling van een tweede predikantsplaats. Op 6 april overlijdt ds. C.G. Bos te Ermelo. Zijn arbeid in de Flevopolder zal in dankbare herinnering blijven.

1991
Op 1 januari telt de gemeente 745 leden. Er wordt besloten de gemeente te splitsen in de wijken Noord en Zuid. Een tweede predikantsplaats wordt ingesteld, per 1 augustus. Ds. B. Luiten vertrekt per 1 augustus naar Zwolle-Centrum. Op 19 augustus wordt de classis Harderwijk gesplitst in de classes Harderwijk en Hattem. De kerk van Dronten zal voortaan deel uitmaken van de classis Hattem. Vanaf 1 oktober wordt het beroepingswerk voor de tweede predikant daadwerkelijk gestart naast het beroepingswerk voor de andere predikant.

1992
Het aantal leden van de gemeente bedraagt per 1 september 774 leden (402 belijdende leden en 372 doopleden).

1993
Het beroepingswerk voor de twee vacatures wordt voortgezet. Plannen voor de uitbreiding van het aantal zalen van De Lichtboei worden verder uitgewerkt. Door de verdere groei van de gemeente worden dubbele diensten s morgens bij de viering van het Heilig Avondmaal noodzakelijk.

1994
Op zondag 13 maart doet ds. W.M. van Wijk intrede als predikant van wijk Noord. Het ledenaantal van de kerk groeit door tot ver boven de 800 zielen. In oktober kan de uitbreiding van De Lichtboei met een aantal vergaderzalen in gebruik genomen worden.

1995
Er worden voortaan dubbele diensten gehouden. Het beroepingswerk voor wijk Zuid heeft nog steeds geen resultaat opgeleverd.

1997
Er vindt een grote verschuiving plaats i.v.m. de bouw van Dronten-West.

1998
Op 10 mei 1998 komt ds. B. Schaaij van IJmuiden en doet intrede in wijk Zuid.

2000
Het ledenaantal staat op 910 (499 belijdende leden en 411 doopleden). Er zijn nu ook gastleden ingevoerd, veelal studenten. Daarom werd het noodzakelijk om per sectie het aantal wijken uit te breiden, en wel sectie Noord 11 wijken en sectie Zuid eveneens 11 wijken. Daarmee moest ook het aantal kerkenraadsleden uitgebreid worden.

2001
De eerste leden wonen inmiddels in Dronten-West, fase 2.

2002
Op 4 mei was het 40 jaar geleden dat de Kerk in Oost-Flevoland werd geïnstitueerd.

2003
In januari vertrekt ds. Van Wijk naar Deventer, zodat Sectie Noord daarna vacant is.

2004
In september neemt ds. J.R. Visser uit Pretoria (Zuid Afrika) het beroep van sectie Noord aan.

2005
Op zondag 9 januari doet ds. J.R. Visser intrede als predikant van sectie Noord.

2006
In 2006 wordt besloten om de gemeente van Dronten te splitsen in 2 gemeenten. Op 28 december 2006 vindt de officiële institutie plaats van de 2 gemeenten Dronten Noord en Dronten Zuid.

2007
Splitsing is per 1 januari een feit. Het ledenaantal bedraagt 519 leden (287 belijdende leden en 232 doopleden).

2015
Op 11 oktober nemen ds. J.R. Visser en zijn gezin afscheid wegens vertrek naar de Geref. Kerk Nederland Zwolle e.o.

2023
Op 1 mei 2023 is de fusie tussen de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt en de Nederlands Gereferormeerde Kerk.
Vanaf deze datum heet dit nieuwe kerkverband: Nederlandse Gereformeerde Kerken (Nederland).
De naam Dronten-noord wordt vanaf nu Morgenster.

.


Nederlandse Gereformeerde Kerken

De kerkdiensten in de Nederlandse Gereformeerde Kerken hebben een vaststaande inhoud. Deze verschilt in de morgen en middagdienst. Er zijn wel verschillende volgordes, de meest gebruikte vindt u hieronder.


Ochtenddienst


Middagdienst

Votum
Een belijdenis en zegengroet van God, uitgesproken door de voorganger.

Gemeentezang
Het antwoord van de gemeente op de groet van God.

De Wet van God
De voorlezing van de Tien Geboden van het verbond.
Deze staan in Exodus 20 vers 2 t/m 17.

Gemeentezang
Het antwoord van de gemeente op de lezing van de Wet van God.

Gebed
Dit is een gebed om vergeving van schuld van de afgelopen week en om inzicht in Gods Woord, de Bijbel, in deze kerkdienst.

Bijbellezing
De voorganger leest een stuk uit de Bijbel waarna hij dit vervolgens in een preek gaat uitleggen.

Gemeentezang
Het antwoord van de gemeente op de Bijbellezing.

Tekstlezing
Soms wordt een klein gedeelte uit de Bijbellezing nogmaals gelezen omdat dit Bijbelgedeelte centraal staat in de preek.
In een zogenaamde ‘leerdienst’ wordt er een gedeelte gelezen uit de Heidelbergse Catechismus.

Preek
De uitleg van de Bijbeltekst die gelezen is.

Gemeentezang
Het antwoord van de gemeente op de preek.

Dankgebed
Het gebed waarin God gedankt wordt en waarin voorbede gedaan wordt voor bijzondere situaties in de gemeente of maatschappij.

Collecte
De collecte is een inzameling van ‘gaven’ bestaan uit geld welke bestemd is voor een kerkelijk doel.

Gemeentezang
De slotzang van de gemeente.

Zegen
De voorganger spreekt namens God de zegen uit over de gemeente. De gemeente beantwoordt dit zingend met ‘Amen’.

Votum
Een belijdenis en zegengroet van God, uitgesproken door de voorganger.
Gemeentezang
Het antwoord van de gemeente op de groet van God.
Gebed
Dit is een gebed om inzicht te krijgen in Gods Woord, de Bijbel.

Bijbellezing 
De voorganger leest een stuk uit de Bijbel waarna hij dit vervolgens in een preek gaat uitleggen.

Gemeentezang
Het antwoord van de gemeente op de Bijbellezing.

Tekstlezing
Soms wordt een klein gedeelte uit de Bijbellezing nogmaals gelezen omdat dit Bijbelgedeelte centraal staat in de preek.
In een zogenaamde ‘leerdienst’ wordt er een gedeelte gelezen uit de Heidelbergse Catechismus.

Preek
De uitleg van de Bijbeltekst die gelezen is.
Belijdenis van het Geloof
De Geloofsbelijdenis wordt door de voorganger uitgesproken of door de gemeente gezongen.

Gemeentezang
Het antwoord van de gemeente op de gesproken Geloofsbelijdenis.

Dankgebed
Het gebed waarin God gedankt wordt en waarin voorbede gedaan wordt voor bijzondere situaties in de gemeente of maatschappij.

Collecte
De collecte is een inzameling van ‘gaven’ bestaan uit geld welke bestemd is voor een kerkelijk doel.

Gemeentezang
De slotzang van de gemeente.

Zegen
De voorganger spreekt namens God de zegen uit over de gemeente. De gemeente beantwoordt dit zingend met ‘Amen’.

Het is mogelijk dat u op zondag naar een dienst komt waarin de bediening van de Heilige Doop, de viering van het Heilig Avondmaal, de bevestiging van een ambtsdrager of de openbare geloofsbelijdenis plaatsvindt. Hierbij wordt een formulier gelezen dat u achter in het kerkboek kunt vinden en op internet kunt lezen en downloaden door [hier] te klikken.

Total Page Visits: 47 - Today Page Visits: 1
© Nederlandse Gereformeerde Kerken - Dronten - Morgenster | Travel Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress